Hans W. Geißendörfer

Les films de Hans W. Geißendörfer

Geissendörfer, Hans W. Jonathan. 1970
Geissendörfer, Hans W. Jonathan. 1970
Films de vampires par Vladkergan le 20/08/2014 | Auteur : Hans W. Geißendörfer
1970. Jonathan - Vampire Sterben Nicht
Film allemand
Réalisé par Hans W. Geissendörfer
Avec Jürgen Jung, Hans-Dieter Jendreyko, Paul Albert Krumm