Hae-sook Kim

Les films avec Hae-sook Kim

Chan-Wook, Park. Thirst. 2009
Chan-Wook, Park. Thirst. 2009
Films de vampires par Vladkergan le 29/08/2010 | Acteur : Hae-sook Kim
2009. Thirst
Film coréen
Réalisé par Park Chan-Wook
Avec Kang-ho Song, Ok-bin Kim, Hae-sook Kim
1,38 €